ishydro.dwr.go.th
หน้าแรก   |  แผนที่   |  ค้นหา   |  ขอรับบริการข้อมูล   |  ความเป็นมา   |  ติดต่อเรา   |  ดาวโหลด (ฟรี)  

ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลอุทกวิทยา     ประชาสัมพันธ์


1. การขอรับบริการข้อมูลผ่าน เว็บไซต์ 2 แห่ง ดังนี้
     1.1 การขอรับบริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ บริการข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา http://ishydro.dwr.go.th ...
- กดเมนูบาร์ ที่หน้าแรก "ขอรับบริการข้อมูล"
 
- กรอกรายละเอียดและขั้นตอนขอรับบริการข้อมูล
 
- กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอรับบริการข้อมูล
 
- เลือกสถานี, ชนิดข้อมูล ที่ต้องการจากแผนที่ หรือ จากเมนูการค้นหา
 
- ส่งเอกสารจำเป็นเพิ่มเติมเช่น สัญญาว่าจ้าง หรือ หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาฯ, องค์กรต่างๆ
 
- ตรวจสอบอีเมลล์ของท่านตามที่ได้แจ้งไว้ในรายละเอียด เพื่อยืนยันการขอรับบริการข้อมูล
 
- เจ้าหน้าที่จะติดต่อ แจ้งผลฯ และรายละเอียดไปยังอีเมลล์ของท่านใน 3 วันทำการ


     1.2 การขอรับบริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ กรมทรัพยากรน้ำ ...
       - โดยค้นหารายชื่อสถานีสำรวจข้อมูลและแผนที่ลุ่มน้ำ สามารถดูได้จาก เว็บไซต์ กรมทรัพยากรน้ำ
         - http://www.dwr.go.th
         - เลือกหน่วยงานในสังกัด
         - สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา
         - สาระน่ารู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
         - ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลอุทกวิทยา
         - ฉากขั้นตอนข้างต้นจะปรากฏ แผนที่ดังภาพ...

       - สามารถค้นหารายชื่อสถานี, รหัสประจำสถานีและประเภทข้อมูล, แผนที่ลุ่มน้ำ, อัตราค่าบริการหรือพิมพ์แบบฟอร์มขอรับบริการข้อมูลโดยเลือกที่เมนูใต้แผนที่...
         - แผนที่แสดงที่ตั้งสถานีอุทก - อุตุนิยมวิทยา
         - รายชื่อสถานีอุทก - อุตุนิยมวิทยาจำแนกตามสถานี
         - แบบฟอร์มการขอข้อมูลอุทก - อุตุนิยมวิทยา
         - อัตราค่าบริการ


2. ค้นหาข้อมูลฯ ได้จาก สารบัญ, แผนที่ในหนังสือสถิติอุทกวิทยาประจำปี ของกรมทรัพยากรน้ำ ...
2. ค้นหาข้อมูลฯ ได้จาก สารบัญ, แผนที่ในหนังสือสถิติอุทกวิทยาประจำปี ของกรมทรัพยากรน้ำ ที่จัดพิมพ์และได้เผยแพร่ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น ห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ และหอสมุดแห่งชาติ ฯลฯ
       - ข้อมูลอุทก - อุตุนิยมวิทยาที่ให้บริการ, มีทั้งในรูปแบบหนังสือสถิติอุทกวิทยาประจำปี, ข้อมูลแบบไฟล์ตัวอักษร รูปแบบดิจิตอล ในแผ่นดิสเก็ต หรือ ซีดี และรายงานสรุปข้อมูลอุทก - อุตุนิยมวิทยา รายวัน, รายเดือน ฯลฯ รวมทั้งสิ้น 13 ประเภทข้อมูล คือ ข้อมูลระดับน้ำ, ปริมาณน้ำ, ปริมาณตะกอน, ปริมาณฝน, ระเหย, ความชื้นสัมพัทธ์, ความเร็วลม, อุณหภูมิต่ำสุด-สูงสุดของอากาศ, อุณหภูมิเฉลี่ยของน้ำ, ความเข้มแสงแดด, ความนานแสงแดดและรายละเอียดสถานีฯ


3. การขอข้อมูลฯ โดยส่งจดหมายแจ้งความประสงค์ฯ ...
3. การขอข้อมูลฯ โดยส่งจดหมายแจ้งความประสงค์ฯถึง ผู้อำนวยการสำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา พร้อมแนบแบบฟอร์มการขอข้อมูลโดยระบบรายชื่อสถานี รหัสสถานี ประเภทข้อมูลฯ และช่วงเวลาที่ต้องการข้อมูลฯ ลงใน แบบฟอร์มการขอข้อมูลอุทก-อุตุนิยมวิทยา ที่พิมพ์จากเว็บไซต์ กรมทรัพยากรน้ำ แล้วส่งมายัง สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยาตามที่อยู่ข้างล่างนี้หรือส่งทาง โทรสาร 02-298-6614 หรือ 02-271-6000 ต่อ 6832


4. การติดต่อขอรับข้อมูลฯ หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามโดยตรงได้ที่ ...
ส่วนวิจัยและพัฒนาอุทกวิทยา
สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา ชั้น 8
กรมทรัพยากรน้ำ
เลขที่ 180/3 ซอยอาคารพิบูลย์วัฒนา 34
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรสาร 02-298-6614 หรือ 02-271-6000 ต่อ 6832


     อัตราค่าบริการข้อมูลอุทกวิทยา-อุตุนิยมวิทยา

ข้อมูลรายวัน
(บาท / สถานี / ปี)
ข้อมูลรายเดือน
(บาท / สถานี / ปี)
ชนิดข้อมูลกระดาษต่อเนื่อง1 บาท1 บาท
ข้อมูล Text Files
(Digital ลง Diskette)
10 บาท3 บาท
 
 เริ่ม - 20052006 - ปัจจุบัน
หนังสือสถิติอุทกวิทยาฯ
( 1 ชุดมี 2 เล่ม)
1,700 บาท2,200 บาท
CD หนังสือสถิติอุทกวิทยาฯ
(รวมเล่ม 1,2)
1,700 บาท2,200 บาท


     หมายเหตุ: ในกรณีที่ต้องการข้อมูลในรูปแบบดิสเก็ต หรือแผ่นซีดี โปรดนำแผ่นเปล่า ดิสเก็ต หรือ ซีดี มาแลกเปลี่ยนในวันรับข้อมูล พร้อมชำระค่าบริการและเอกสารฉบับจริง หากมีปัญหาโปรดติดต่อสอบถาม คุณ วาสนา ร้อยอำแพง, คุณ ภูมจิตร์ โปรดปราน โทร: 02271-6000 ต่อ 6832, FAX: 02298-6614

Mr.
555 ...
11/09/2023  14:56:55

ร.๑๐ “กษัตริย์นักพัฒนา” ทรงต่อยอดสานต่อสิ่งที่พ่อทำ
ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชอนุสรณ์คำนึงถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพ ...
11/09/2023  13:50:05


New Download แผนที่แสดงสถานีอุทกวิทยาและสถานีเตือนภัย 22 ลุ่มน้ำ New