ishydro.dwr.go.th
หน้าแรก   |  แผนที่   |  ค้นหา   |  ขอรับบริการข้อมูล   |  ความเป็นมา   |  ติดต่อเรา   |  ดาวโหลด (ฟรี)  

อบรม การศึกษาพัฒนากลไกลระบบฐานข้อมูลอุทกวิทยา การจัดตั้งสถานีอุทกวิทยาอย่างเป็นระบบลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์

วันที่ลงข่าว 28/02/2008  เวลา 10:27:39

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 สำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยาโดยกรมทรัพยากรน้ำ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ได้แก่ บริษัท เอเชีย คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท สยาม-เทค กรุ๊ป จำกัด เพื่อดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนากลไกและบริการข้อมูลอุทกวิทยาการจัดตั้งสถานีอุทกวิทยาอบรม งานศึกษาพัฒนากลไกลระบบฐานข้อมูลอุทกวิทยา การจัดตั้งสถานีอุทกวิทยาอย่างเป็นระบบลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอ และสามารถนำไปวิเคราะห์ประมวลผล การเฝ้าระวังวิกฤตการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาจะได้ดำเนินการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลางและภูมิภาคตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้อูแลสถานี ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและการใช้เครื่องมืออุปกรณ์สำรวจอุทก-อุตุนิยมวิทยา ระบบสื่อสาร การเชื่อมโยงข้อมูล การจัดเก็บ การบำรุงรักษาเครื่องมือและเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในโครงการฯ ณ. ห้องกัลปังหา อาคารสวัสดิการกองทัพอากาศ (อ่าวมะนาว) กองบิน 5 จ.ประจวบคีรีขันธ์