ishydro.dwr.go.th
หน้าแรก   |  แผนที่   |  ค้นหา   |  ขอรับบริการข้อมูล   |  ความเป็นมา   |  ติดต่อเรา   |  ดาวโหลด (ฟรี)  

ผู้ว่าฯ อุดรธานีได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการลุ่มน้ำโขง

วันที่ลงข่าว 29/01/2009  เวลา 13:23:51

ในวันอังคารที่ 27 มกราคม 2552 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมธนานนท์ โรงแรมเจริญศรีแกรนด์ รอยัล จังหวัดอุดรธานี ได้มีการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 1/2552 เพื่อคัดเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการฯ ซึ่งจะเป็นผู้นำของคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงแบบบูรณาการโดยคำนึงถึงทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฏว่า นายอำนาจ ผการัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้เลือกผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายและผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นรองประธาน พร้อมนี้ที่ประชุมได้คัดเลือกผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำภาคต่างๆ จำนวน 2 คน เพื่อเข้าร่วมการคัดสรรเป็นกรรมการในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติซึ่งนายแสง จิตจักร ข้าราชการบำนาญ จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำภาคเกษตรกรรม และนายอภิชาต ศรีสวัสดิ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำภาคพาณิชย์ ได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้คณะกรรมการลุ่มน้ำโขงจะได้เริ่มดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืนต่อไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะประธานกรรมการลุ่มน้ำโขงกล่าวว่า ควรจะต้องทำการผลักดันให้การจัดสรรงบประมาณของกระทรวงการคลังเป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการลุ่มน้ำ ควรจัดทำฐานข้อมูลลุ่มน้ำโขงในปีงบประมาณ 2553 โดยขอทราบงบประมาณที่แต่ละหน่วยงานเห็นว่าควรจะเป็นในการจัดทำฐานข้อมูลโดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลำภู และหนองคาย เพื่อที่จะได้เสนอของบประมาณประจำปี 2553 และควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงทุก 3 เดือน เพื่อเร่งรัดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้อย่างตรงจุดและยั่งยืน

จากการประชุมในครั้งนี้ นายศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้ให้ข้อสังเกตในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงว่า ควรให้คณะกรรมการลุ่มน้ำโขงจัดทำแผนงานโครงการที่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริงซึ่งจะมีผลทำให้ได้รับงบประมาณเพียงพอต่อความต้องการ สำหรับปัญหาต่างๆ ภายในลุ่มน้ำโขงควรมีการสรุปพื้นที่ที่มีปัญหาให้เป็นแผนที่เพื่อให้สามารถนำไปกำหนดมาตรการที่ปฏิบัติจริงได้ อีกทั้งควรมีการศึกษาปัญหาในแต่ละเรื่องให้ได้รายละเอียดที่ชัดเจนเพื่อจะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ในด้านงบประมาณในการจัดกิจกรรมของคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงที่ได้รับมีงบประมาณจำกัดนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานในการบูรณาการงบประมาณของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของกรรมการลุ่มน้ำ และคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงควรเข้าไปมีบทบาทให้มากขึ้นในคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติ
สำหรับการคัดเลือกผู้แทนที่จะเข้าไปร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) จำนวน 9 คน จะดำเนินการโดยให้ผู้แทนที่ได้รับเลือกจากคณะกรรมการลุ่มน้ำทั้ง 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 50 คน ร่วมกันคัดเลือกกันเองให้เหลือเพียง 9 คน เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และร่วมกันวางแนวนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาพรวมของประเทศให้เกิดความพอเพียง เป็นธรรม และยั่งยืน ต่อไป