ishydro.dwr.go.th
หน้าแรก   |  แผนที่   |  ค้นหา   |  ขอรับบริการข้อมูล   |  ความเป็นมา   |  ติดต่อเรา   |  ดาวโหลด (ฟรี)  

เตรียมประกาศ 19 พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นพื้นที่คุ้มครอง

วันที่ลงข่าว 04/10/2010  เวลา 11:12:32

สงขลา 1 ต.ค.- ผศ.ดร.โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดเผยว่า ม.อ.และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันจัดระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เชี่ยวชาญ ตั้งแต่เดือน มี.ค.53 เป็นต้นมา เพื่อพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่สมควรประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการยับยั้งปัญหาและส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในขั้นต้นได้เสนอ 19 พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ใน จ.สงขลา พัทลุง และนครศรีธรรมราช ให้อยู่ในรายการพื้นที่ที่อาจพิจารณากำหนดเป็นเขตพื้นที่คุ้มครอง อาทิ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จ.พัทลุง แหล่งที่อยู่อาศัยของโลมาอิรวดี ป่าต้นน้ำ ป่าผาดำ จ.สงขลา และเกาะหมาก จ.พัทลุง เป็นต้น โดยผลการศึกษาล่าสุดสรุปว่า ในปี พ.ศ. 2553 สมควรคัดเลือก 2 พื้นที่ ได้แก่ ทะเลน้อย จ.พัทลุง และคาบสมุทรสทิงพระ จ.สงขลา ให้เป็นพื้นที่นำร่อง เพื่อดำเนินการยกร่างประกาศเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมต่อไป.-สำนักข่าวไทย