ishydro.dwr.go.th
หน้าแรก   |  แผนที่   |  ค้นหา   |  ขอรับบริการข้อมูล   |  ความเป็นมา   |  ติดต่อเรา   |  ดาวโหลด (ฟรี)  

“ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยไม้เต็ง” ลดวิกฤตภัยแล้ง จ.ราชบุรี

วันที่ลงข่าว 08/04/2011  เวลา 14:09:46

ขณะที่ภาคใต้ประสบอุทกภัย ที่ อ.สวนผึ้ง กิ่งอำเภอบ้านคา และ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี กลับต้องประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก เนื่องจากปริมาณน้ำมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน โดยจ.ราชบุรีถือเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้เศรษฐกิจนานาชนิด เป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร ปศุสัตว์

การเกิดภัยแล้งหลายอำเภอในจังหวัดราชบุรีนั้น เกิดจากอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็งประสบปัญหาปริมาณน้ำเก็บกักไม่เต็มอ่าง และพื้นที่ต้นน้ำของห้วยไม้เต็งในเขต อ.จอมบึง สวนผึ้งและกิ่ง อ.บ้านคา มีสภาพเสื่อมโทรม พื้นที่ถูกบุกรุกเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยาและระบบนิเวศ เป็นผลให้เกิดการลดลงของปริมาณน้ำ ลำน้ำตื้นเขิน คุณภาพน้ำเสื่อม ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้เข้ามาแก้ไขด้วยการจัดทำโครงการ “อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยไม้เต็ง” เพื่อช่วยบรรเทาแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ บอกว่า โครงการนี้จะแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการกระจายน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาดมายังห้วยทุ่งหินสี ซึ่งเป็นการผันน้ำส่วนเกินในฤดูฝนจากอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาดมายังอ่างเก็บน้ำทุ่งหินสี โดยเป็นการผันน้ำข้ามลุ่มน้ำจากพื้นที่สูงลงสู่พื้นที่ต่ำ คือผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาดที่อยู่ในเขตพื้นที่กิ่งอำเภอบ้านคาลงสู่ลุ่มน้ำคลองอู่เรือ โดยให้อ่างเก็บน้ำทุ่งหินสีอำเภอสวนผึ้งเป็นที่รับน้ำ มีการผันน้ำจากท่อซีเมนต์ใยหิน และท่อรับน้ำแรงดันสูงระยะทางประมาณ5กิโลเมตร ตลอดระยะทางที่มีการวางท่อส่งน้ำจะมีจุดปล่อยน้ำเป็นช่วงๆ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำน้ำไปใช้ได้ตลอดแนวท่อส่งน้ำ
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ บอกอีกว่า ส่วนที่สองเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยน้ำโจน ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติเดิมอยู่ในอ.จอมบึง เป็นการขุดลอกปรับปรุงลำห้วยน้ำโจนให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพราะจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่อ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็งได้มากขึ้น ระยะทางประมาณ5กิโลเมตร จะมีท่อลอดระบายน้ำเพื่อผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำทุ่งหินสีมายังอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็งสามารถทำให้เก็บกักน้ำได้นานขึ้นและทำให้เกษตรกรที่อาศัย หรือมีพื้นที่เกษตรบริเวณนี้สามารถนำน้ำมาใช้ได้อย่างสะดวก

“โครงการนี้นอกจากจะช่วยลดปัญหาภัยแล้งแล้วยังสามารถช่วยในเรื่องของน้ำท่วมในบริเวณพื้นที่ห้วยมะหาดที่ในฤดูฝนน้ำมักจะท่วมสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่จำนวนไม่น้อย ซึ่งขณะนี้โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูได้ดำเนินการไปแล้ว60เปอร์เซ็นต์ และคาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จเดือนสิงหาคมนี้ อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดก็อยู่ที่ประชาชนในการที่จะต้องร่วมกันบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ช่วยกันประหยัดมีการวางแผนในการใช้น้ำ”นายจตุพร กล่าว
ขณะที่นายบุญรอด เมฆปั้น ผู้ใหญ่บ้านบ้านช่องลาภ ต.หนองพันจันทร์ กิ่ง อ.บ้านคา บอกว่า หนองพันจันทร์เป็นพื้นที่ราบสูง และมีลำห้วยสาขามากมายแต่เมื่อถึงหน้าแล้งก็จะแล้งหนัก และเมื่อถึงฤดูฝนน้ำก็ท่วมหนักเช่นกัน เนื่องจากลำห้วยเหล่านั้นเป็นลำห้วยที่ไม่ค่อยมีน้ำจะมีในเฉพาะฤดูฝน และเมื่อมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำห้วยไม้เต็งตนก็คิดว่าสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ได้

“คิดว่า เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะช่วยลดความเดือดร้อนเรื่องน้ำแก่ประชาชนได้เยอะ ทำให้ประชาชนไม่ต้องกังวลว่าช่วงที่ไม่มีน้ำจะเอาน้ำที่ไหนมาใช้หรือเมื่อถึงฤดูฝนก็ไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะท่วมพื้นที่การเกษตร อย่างตอนนี้ก็พยายามคุยกับชาวบ้านให้เข้าใจถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟูที่เกิดขึ้น เพราะชาวบ้านบางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าการเกิดโครงการนี้จะมีประโยชน์ต่อพวกเขาอย่างไรบ้าง และหลังจากนั้น ก็จะมาร่วมกันคิดว่าจะมีวิธีในการบริหารจัดการในการใช้น้ำอย่างไรให้ทั่วถึงเป็นระบบ”นายบุญรอด กล่าว