ishydro.dwr.go.th
หน้าแรก   |  แผนที่   |  ค้นหา   |  ขอรับบริการข้อมูล   |  ความเป็นมา   |  ติดต่อเรา   |  ดาวโหลด (ฟรี)  

ในหลวง"ทรงแนะเดินหน้าแนวทางพระราชดำริ ปรับปรุงคุณภาพน้ำ

วันที่ลงข่าว 29/08/2011  เวลา 21:51:48

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้องคมนตรี นำคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านไฟฟ้าพลังน้ำและการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ โอกาสนี้ทรงพระราชทานพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป


วันจันทร์ ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๗.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จออก ณ ห้องประชุม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี นำคณะทำงานศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านไฟฟ้าพลังน้ำและการปรับปรุงคุณภาพน้ำ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ เลขที่ ๒๙๑๖๒ และสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์โครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ เลขที่ ๒๙๑๖๓ ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวให้ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ และรับพระราชทานพระราชดำริ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ที่คณะทำงานศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของคลองลัดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านไฟฟ้าพลังน้ำและการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายครั้งนี้ สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริให้คณะทำงานฯ ดำเนินงานศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของคลองลัดโพธิ์ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ซึ่งคณะทำงานฯ ได้สนองพระราชดำริจนประสบความสำเร็จในการประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ ทั้งแบบหมุนตามแนวแกนตั้งและแบบหมุนขวางการไหล พร้อมโครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ โดยเริ่มทดลองเดินกังหันพลังน้ำต้นแบบทั้ง ๒ แบบ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ ต่อมาในเดือนเมษายน ๒๕๕๓ ได้ทดลองประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบหมุนตามแนวแกนตั้งนำไปติดตั้งที่ประตูระบายน้ำบรมธาตุ จังหวัดชัยนาท และจะประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพิ่มเติม เพื่อติดตั้งที่ประตูระบายน้ำช่องแค จังหวัดนครสวรรค์ ต่อไป

การนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ดำเนินการยื่นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ในพระปรมาภิไธย โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ออกสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ให้ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๔๔๓ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานชื่อสิ่งประดิษฐ์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ และชุดสำเร็จเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลน์ ว่า "อุทกพลวัต" (อุ-ทก-พน-ละ-วัด) มีความหมายว่า กังหันผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำไหล

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป