ishydro.dwr.go.th
หน้าแรก   |  แผนที่   |  ค้นหา   |  ขอรับบริการข้อมูล   |  ความเป็นมา   |  ติดต่อเรา   |  ดาวโหลด (ฟรี)  

ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูล

ลำดับ ขั้นตอน สถานะ
1. กรอกแบบฟอร์มขอรับบริการข้อมูล
2. กรอกข้อมูลส่วนตัว
3. เลือกข้อมูลที่ต้องการ
4. ส่งสำเนาเอกสารอื่น (ถ้ามี)