ishydro.dwr.go.th
หน้าแรก   |  แผนที่   |  ค้นหา   |  ขอรับบริการข้อมูล   |  ความเป็นมา   |  ติดต่อเรา   |  ดาวโหลด (ฟรี)  

การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 The 2nd ASIA-Pacific Water Summit (APWF) Bangkok Thailand 2012

วันที่ลงข่าว 22/03/2011  เวลา 10:45:52

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเซีย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งมี Theme ของการประชุม คือ Water Security : Leadership and Commitment โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะเป็นระดับหัวหน้ารัฐบาลจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จำนวน 50 ประเทศ
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1 นำเสนอแนวทางพระราชดำริในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้ต่างประเทศได้ประจักษ์
2 สร้างความตระหนักในเรื่องน้ำ (Awareness Raising) ให้แก่ประชาชนในประเทศในวงกว้าง
3 เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำและสร้างความมั่นคงด้านน้ำในภูมิภาคโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทั้ง
ภาครัฐ เอกชน นักวิชาการและประชาสังคม
4 ส่งเสริมบรรยากาศ Active Dialogue ในหมู่ผู้นำของประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยมีน้ำ
เป็นสื่อกลาง

รูปแบบการจัดงาน 2nd APWS ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้
1การประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-6กุมภาพันธ์ 2555 ผู้เข้าประชุมที่ได้รับเชิญประกอบด้วยผู้นำรัฐบาลหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายและเจ้าหน้าที่อาวุโส ของประเทศเอเชีย-แปซิฟิก (50 ประเทศรวมประเทศไทย) ผู้นำขององค์การระหว่างประเทศ และผู้นำของหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่ในต่างประเทศ จำนวนประมาณ 500 คน โดยจะได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุม และกราบบังคมทูลเชิญมกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และมกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่นทรงกล่าวสุนทรพจน์ในช่วงพิธีเปิดการประชุม
2 กิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักด้านน้ำ ประกอบด้วย
1) การจัดเวทีวิชาการ ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2555
2) การนำเสนอภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2555
3) การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องน้ำ และ
นิทรรศการทั่วไปเรื่องน้ำ ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2555
4) การแสดงวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับน้ำ และการแสดง/จำหน่ายสินค้า OTOP
ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2555